Supreme Court E-Library
Information At Your Fingertips


  View printer friendly version

(NAR) VOL. 12 NO. 1 / JANUARY - MARCH 2001

[ DECS KAUTUSANG PANGKAGAWARAN BLG. 14, S. 2001, March 20, 2001 ]

PAGWALANG-BISA SA KAUTUSANG PANGKAGAWARAN BLG. 81, S. 1987 (ANG ALPABETO AT PATNUBAY SA ISPELING NG WIKANG FILIPINO)1.         Kaugnay ng itinatadhana ng Konstitusyon ng 1986 hinggil sa patuloy na pagyayabong at pagyayaman ng Filipino bilang pambansa at  pampamahalaang wika, at pag-ayon sa paghiwalay ng Komisyon sa Wikang Filipino sa Kagawaran ng Edukasyon, Kultura at Isports ayon sa R.A. 7104, ipinauubaya sa naturang Komisyon ang pagbabago at pag-istandardayz ng alpabeto ng wikangFilipino.

2.         Dahil dito ay pinawawalang-bisa ang Kautusang Pangkagawaran Blg. 81, s. 1987, “Ang Alpabeto at Patnubay sa Ispeling ng Wikang Filipino.”

3.         Hinihiling ang pagpaabot ng Kautusang ito sa lalong madaling panahon sa lahat ng mga kinauukulan sa larangan.

Adopted: 20 March 2001

(SGD.) RAUL S. ROCO
Kalihim
© Supreme Court E-Library 2019
This website was designed and developed, and is maintained, by the E-Library Technical Staff in collaboration with the Management Information Systems Office.